MRLB- tai Møre og Romsdal lietuvių bendruomenė

Go to content

Main menu

MRLB įstatai

Møre og Romsdal Lietuvių bendruomenė įkurta 2011m. spalio 14 dieną, Steigiamojo susirinkimo metu.

§ 1. Bendroji dalis

§ 1.1. Pavadinimas: Møre og Romsdal Lietuvių bendruomenė (trumpinys - MRLB).
§ 1.2. Møre og Romsdal Lietuvių bendruomenė gali turėti savo vėliavą ir kitą simboliką.
§ 1.3. Møre og Romsdal Lietuvių bendruomenė turi savo sąskaitas bankų istaigose.

§ 2. Tikslai

Møre og Romsdal Lietuvių bendruomenė yra nepolitinė, pelno nesiekianti, laisvanoriška organizacija. Møre og Romsdal Lietuvių bendruomenės pagrindiniai tikslai yra:
§ 2.1. Išlaikyti ir puoselėti Norvegijoje Møre og Romsdal gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę.
§ 2.2. Rengti renginius, švęsti tautines šventes, puoselėti lietuviškas tradicijas.
§ 2.3. Supažindinti su lietuvių papročiais ir tradicijomis vietinius gyventojus.
§ 2.4. Supažindinti lietuvaičius su Norvegijos kultūra, vietiniais papročiais, tradicijomis.
§ 2.5. Ruošia ir leidžia vienkartinius arba periodinius informacinius leidinius, visuomenės informavimo priemones.
§ 2.6. Rengia labdaringus renginius ir vykdo metiniuose planuose numatytas veiklas bei tikslus.
§ 2.7. Ieško ir bendradarbiauja su rėmėjais, sponsoriais, gali priimti rėmimo lėšas .
§ 2.8. Teikia visą informaciją apie MRLB veiklą visuomenei ir įvairioms institucijoms.
§ 2.9. Bendradarbiauja su kitomis lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis Norvegijos Karalystėje ir už jos ribų.
§ 2.10. Koordinuoja MRLB narių veiklą rengiant renginius, atstovauja juos bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis.

§ 3. Narystė

§ 3.1. Møre og Romsdal Lietuvių bendruomenės nariu gali būti ne jaunesnis kaip 16 metų asmuo, mokantis nario mokestį.
§ 3.2. Sumokėjus mokestį, automatiškai tampama MRLB nariu ir gaunama balsavimo teisė.
§ 3.3. MRLB narys privalo laikytis bendrijos įstatų ir vidaus taisyklių.
§ 3.4. Narys privalo laiku sumokėti  nario mokestį.
§ 3.4. Narys, nesilaikantis bendruomenės įstatų ir vidaus taisyklių, komiteto nutarimu gali būti šalinamas iš MRLB narių .

§ 4. Nario mokestis

§ 4.1. Pirmųjų MRLB veiklos metų laikotarpiui , nario mokestį, nustato valdyba.
§ 4.2. Nario mokesčio dydis kiekvieniems metams nustatomas MRLB suvažiavimo metu. Nario mokestis renkamas/ mokamas už kalendorinius metus (t.y. nuo sausio 1d. iki gruodžio 31 d) per tą patį suvažiavimą arba atskirais atvejais iki nustatyto termino.
§ 4.3.Narys taip pat gali laisvanoriškai aukoti lėšų Møre og Romsdal Lietuvių bendruomenei.

§ 5. MRLB Valdyba

§ 5.1. MRLB Valdyba sudaryta iš 7-ių pagrindinių narių. Valdybos veiklos laikotarpis yra dveji metai.Valdybos nariai šios kadencijos laikotarpiu gali atsistatydinti arba valdybos siūlymu būti atstatydinti. Naujas valdybos narys (-ė) renkamas visiems nariams balsuojant suvažiavimo metu arba e-paštu.
§ 5.2. Sekančios MRLB Valdybos viešu balsavimu renkamos Suvažiavimo metu, kas dveji metai. Valdybos pirmininkas (-ė) slaptu balsavimu išrenkamas iš išrinktų valdybos narių MRLB Suvažiavimo metu. Valdyba pirmojo posėdžio metu išrenka sekretorių (-ę) ir iždininką (-ę).
§ 5.4. Valdyba gali spręsti klausimus ir priimti sprendimus, kai dalyvauja 5 jos nariai. Balsavimas gali vykti ir telefonu, ir elektroniniu paštu. Kai balsų skaičius yra lygus, pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas.
§ 5.5. Valdybos pirmininkas (-ė) renkamas dvejiems metams.

§ 6. MRLB revizorius

Bendrija turi 1-ą revizorių (-ę), kuris (-i) renkamas (-a) Suvažiavimo metu.

§ 7. MRLB Suvažiavimas

Suvažiavimas vyksta vieną kartą per metus. Nariai apie tai informuojami mažiausiai prieš vieną mėnesį. Siekiama, kad mėnesį prieš suvažiavimą, visiems nariams būtų pateikiama metinė Møre og Romsdal Lietuvių Bendrijos veiklos ataskaita, o suvažiavimo metu – revizoriaus patvirtinta metinė Norvegijos Lietuvių Bendrijos finansinė ataskaita ir pasiūlymai sekančių metų biudžetui. Bendrijos narių pasiūlymai, kuriuos norima svarstyti suvažiavimo metu, turi būti perduoti MRLB komitetui prieš 14 dienų iki metinio suvažiavimo.Suvažiavimo metu renkami § 5 ir § 6 išvardinti asmenys. Suvažiavimo metu priimami įstatų pakeitimai. Už pakeitimų įrašymą į įstatus atsako Møre og Romsdal Lietuvių Bendrijos valdyba. Suvažiavimo data paskelbiama MRLB tinklapyje.

§ 8. Neeilinis bendrijos suvažiavimas

§ 8.1. Neeilinis bendrijos suvažiavimas šaukiamas valdybos sprendimu arba 2/3 bendrijos narių reikalavimu.
§ 8.2. Neeilinio visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai bendrijos valdybai pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės ir siūlomų sprendimų projektai.
§ 8.3. Neeilinis visuotinis narių susirikimas turi įvykti ne anksčiau kaip per 25 ir ne vėliau kaip per 45 dienas.

§ 9. Balsavimo teisė

Kiekvienas bendrijos narys (-ė) turi vieną balsą. Kai balsų skaičius yra lygus, tada pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas.

§ 10. MRLB kalba

Bendrijos suvažiavimai ir valdybos posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Bendrijos pagrindiniai dokumentai vedami lietuvių kalba. Renginių metu naudojamos lietuvių, norvegų ar kitos kalbos.

§ 11. MRLB būstinė

Bendrija jungia visus narius, Møre og Romsdal lietuvius ir kitus norinčius dalyvauti mūsų veikloje asmenis, ir neturi pastovios būstines.

§ 12. Bendruomenės veiklos finansavimas

Bendruomenė yra MRLB narių nuosavybė ir yra išlaikoma iš narių mokesčių, renginių metu surinktų lėšų, aukų bei dovanų.

§ 13. MRLB veiklos nutraukimas

Bendruomenės veikla gali būti sustabdyta sekančio arba neeilinio bendrijos suvažiavimo metu, jei 3/4 suvažiavime dalyvaujančių narių balsuoja už tokį sprendimą.
Bendruomenes įstatai gali buti keičiami per visuotinį MRLB nariu susirinkimą ir priimami balsuojant.

 
Back to content | Back to main menu